THE SECRETS OF UNLIMITED ENERGY – Sal Rachele

Chapter 6: The Unified Field Theory and the Bridge Between Physics and Metaphysics What About the Power of Belief? “The collective consciousness of humanity determines what humanity experiences in this world.” Each individual soul contributes to the consciousness of the whole, obviously, but what is not so obvious is that the quality of consciousness has … Continue reading THE SECRETS OF UNLIMITED ENERGY – Sal Rachele

96 NĂM NGẪM LẠI – Nguyễn Hồng Cẩn

Tác giả Nguyễn Hồng Cẩn sinh 1926, là Nguyên thứ trưởng Bộ Thủy sản. (p17) Con người mất hàng triệu năm săn bắt, hái lượm. Sau thời kỳ đồ đá, khoảng 8000-5000 BC mới biết sản xuất nông nghiệp.Hàng chục ngàn năm nữa mới biết xây dựng, tạo ra những thành phố đầu tiên và … Continue reading 96 NĂM NGẪM LẠI – Nguyễn Hồng Cẩn

SOONISH: Ten emerging technologies that’ll improve and/or ruin everything – Kelly and Zach Weinersmith

The book introduced ten emerging technologies (in 2017) in the near future and its anticipated impacts on our lives in the near future. Most of these technologies face similar barriers, which are economic, technical, political/legal and environmental aspects. 1. Access to space Reasoning that a much cheaper way to go to the space would benefit … Continue reading SOONISH: Ten emerging technologies that’ll improve and/or ruin everything – Kelly and Zach Weinersmith

CỘI NGUỒN (ORIGIN STORY: A BIG HISTORY OF EVERYTHING) – David Christian

P26: Timeline đưa ra mốc cơ bản cho nguồn gốc lịch sử hiện đại. Entropy: xu hướng gia tăng tính mất trật tự. Bốn loại năng lượng chung: (1) lực (tương tác) hấp dẫn, (2) lực điện từ, (3) (4) lực hạt nhân mạnh và yếu. Có cường độ yếu nhưng phạm vi tác dụng … Continue reading CỘI NGUỒN (ORIGIN STORY: A BIG HISTORY OF EVERYTHING) – David Christian

BỒ TÁT XUẤT GIA, BỒ TÁT TẠI GIA – Thích Nhất Hạnh

Để trích dẫn một quyển Kinh Thánh hay Kinh Phật thì chẳng khác gì ghi lại hết tất cả các trang sách. Khi đọc và phân tích về một sách kinh, vô hình trung chính ta lại cần vận dụng tối đa sức logic và lối suy nghĩ gãy gọn của mình để hiểu được … Continue reading BỒ TÁT XUẤT GIA, BỒ TÁT TẠI GIA – Thích Nhất Hạnh