DEMIAN: THE STORY OF EMIL SINCLAIR’S YOUTH (Demian: Câu chuyện tuổi trẻ của Emil Sinclair) – Hermann Hesse

Demian This is such a masterpiece for me. Even though I read it in my mother language, but still I'm impressed about the whole idea: have you ever read anything or watched anything or encountered an event or met a person - that makes you feel the whole world from its deepest core to the … Continue reading DEMIAN: THE STORY OF EMIL SINCLAIR’S YOUTH (Demian: Câu chuyện tuổi trẻ của Emil Sinclair) – Hermann Hesse

THẾ GIỚI MỚI TƯƠI ĐẸP (BRAVE NEW WORLD) – Aldous Huxley

“Nhưng tôi thích những cái bất tiện”. “Chúng tôi thì không” - ngài Kiểm soát nói - “Chúng tôi thích làm mọi việc một cách thoải mái”. “Nhưng tôi không muốn thoải mái. Tôi muốn Thượng đế, tôi muốn thơ ca, tôi muốn nguy hiểm thật sự, tôi muốn tự do, tôi muốn lòng tốt. … Continue reading THẾ GIỚI MỚI TƯƠI ĐẸP (BRAVE NEW WORLD) – Aldous Huxley