CHÍNH TRỊ LUẬN (POLITICS) – Aristotle

QUYỂN 1: TỔNG QUÁT (p67) Khi việc sử dụng tiền bạc (dưới hình thức tiền đồng) được phát mình do như cầu trao đổi nhu yếu phẩm, một nghệ thuật tích lũy của cải khác ra đời, đó là nghệ thuật buôn bán. Lúc đầu có lẽ đây cũng là một vấn đề đơn giản, … Continue reading CHÍNH TRỊ LUẬN (POLITICS) – Aristotle