THE FOUNTAINHEAD (SUỐI NGUỒN) – Ayn Rand

This is such a phenomenon book. Ayn Rand’s philosophy perhaps has inspired generations of the American greats. However, by focusing on ego and personal creativity, this idea might create effect of ignoring the rest of the ordinary people (which are always the major), consequently that means ignoring the welfare of most people in the world, hence ignoring humanity. Nevertheless, it is understandable and that’s the reason why great people are usually lonely. After this book, I’ve developed a different views on extraordinary people, mostly artists and politicians, such as Donald Trump, Madonna, Lady Gaga. I can understand their views about the world a little more. Certainly they are great people.

Enlightened view on Romanticism (Chủ nghĩa lãng mạn). Very worth knowing this.
Chẳng có gì quan trọng bằng khuôn mặt của một con người.
“Và cái gì là bản chất của tôn giáo? Chính là khát vọng lớn lao của linh hồn con người hướng tới cái cao nhất, cái vĩ đại nhất, cái tuyệt vời nhất. Linh hồn con người như là đấng sáng tạo và người chinh phục của cái lý tưởng. Như động lực sống của cả vũ trụ.”
Tôn giáo quả là một môn nghệ thuật lớn lao!
Quan điểm của Tooney, là nhân vật đi ngược lại với quan điểm của tác giả.
Tất cả sự trưởng thành đều đòi hỏi sự phá hủy.
“Em phải sống để biết anh tồn tại.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s